Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chương trình, kế hoạch, văn bản CCHC

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND xã Ninh Đông

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND xã Ninh Đông
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 UBND xã đã ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2020

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 UBND xã đã ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2020, năng cao chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng cải cách hành chính, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC

Từ các kế hoạch hàng năm đã được ban hành trên các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo, phân công từng cán bộ, công chức, bộ phận có liên quan bám sát vào nội dung kế hoạch để triển khai thực hiện; thường xuyên rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công về lãnh đạo UBND xã (thông qua nội dung các báo cáo định kỳ) để nắm bắt kịp thời và kiểm tra tiến độ thực hiện của các cán bộ, công chức, bộ phận nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch. Nhìn chung, công tác triển khai, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương nói chung và của từng cán bộ, công chức nói riêng thực hiện một cách đồng bộ, bám sát nội dung, yêu cầu của cấp trên.

         Định kỳ hàng tháng họp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, quá trình xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời những thiếu sót, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót của từng công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm từng bước thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tốt hơn.

         Thực hiện phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đạt kết quả cao; hàng tháng báo cáo tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ của các cơ quan liên quan về UBND thị xã (thông qua Văn phòng HĐND và UBND) đúng thời gian quy định.

2. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực hoặc thủ tục cụ thể

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

HS đã giải quyết

HS trước hạn

HS đúng hạn

HS trễ hạn

HS đang giải quyết

Tổng số

Kỳ trước chuyển kỳ sang

Nhận trong kỳ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Tổng số

Trong đó đã quá hạn

Lao động - Thương binh và Xã hội

21

11

10

18

86%

18

100%

0

0%

0

0%

0

0

Tư pháp

46

5

41

44

96%

44

95,6%

0

0%

1

2,2%

2

0

Tài nguyên và môi trường

16

2

14

1

6,3%

1

6%

0

0%

0

0%

12

0

Nội Vụ

02

0

02

02

100%

02

100%

0

0%

0

0%

0

0

Giáo dục

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

Tổng cộng: 05 lĩnh vực

85

18

67

65

76%

65

76%

0

 0%

1

1,2 %

14

0

Hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4

8

0

8

8

100%

8

100%

0

0%

0

0%

0

0

TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ công ích

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

         3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

          Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

         UBND xã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính; nội quy làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai số điện thoại, đường dây nóng theo quy định.

Hình thức công khai, niêm yết: Về công khai thủ tục hành chính: thực hiện niêm yết trên bảng niêm yết thủ tục hành chính; In thành các bộ tài liệu đặt tại bàn viết hồ sơ (gồm cả hồ sơ mẫu). Về công khai thông tin đường dây nóng: Niêm yết trên bảng niêm yết tại Bộ phận một cửa và niêm yết tại bàn viết hồ sơ.

          Công tác triển khai, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và kết quả giả quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3.

         Tổ hướng dẫn và các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp trong việc nâng cao công tác tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 một cách sâu rộng, có hiệu quả, như tuyên truyền trực tiếp ngày sinh hoạt pháp luật, trên hệ thống đài truyền thanh xã và bộ phận một cửa hướng dẫn người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

                                                                                                                        Thanh Thụ

Họ tên*
Email*
Bình luận*
PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 7:57:51 AM

^ Về đầu trang