Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

Đảng ủy xã Ninh Đông với công tác xây dựng Đảng năm 2020

Đảng ủy xã Ninh Đông với công tác xây dựng Đảng năm 2020
Trong năm 2020, Đảng ủy xã Ninh Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống trị thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đó là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết của Đảng ủy xã Ninh Đông. Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một nhiệm vụ then chốt mà Đảng ủy xã Ninh Đông chú trọng thực hiện hàng năm là công tác xây dựng Đảng. Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Ninh Đông đạt nhiều thành tích đáng kể.

Trong năm 2020, Đảng ủy xã Ninh Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống trị thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đó là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết của Đảng ủy xã Ninh Đông. Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một nhiệm vụ then chốt mà Đảng ủy xã Ninh Đông chú trọng thực hiện hàng năm là công tác xây dựng Đảng. Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Ninh Đông đạt nhiều thành tích đáng kể.

          Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Ninh Đông, năm 2020 tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; lãnh đạo tổ chức trọng thể nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã. Nổi bật là các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý - 2020; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sảnViệt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh hòa, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa (24/02/1930-24/02/2020); kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)… với các hình thức, nội dung phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của Đảng ta; khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới.

          Đảng ủy xã Ninh Đông luôn quan tâm công tác chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo theo đúng định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy; chú trọng bám sát cơ sở, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, tình hình dư luận xã hội và thực tiễn của địa phương, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.

          Trong năm 2020, Đảng ủy xã Ninh Đông đã thành lập 01 Chi bộ Công an cho đến nay Đảng bộ xã có 10 chi bộ trực thuộc; trong đó có 5 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học; 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ Công an.

          Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Đài truyền thanh và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19/7/2019 của thị ủy Ninh Hòa; Kế hoạch số 41-KH/ĐU, ngày 24/7/2019 của Đảng ủy về triển khai Đại hội Đảng bộ xã Ninh Đông nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo các bước về quy trình nhân sự cấp ủy phục vụ Đại hội đảm bảo chặt chẽ, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 đã được thị ủy phê duyệt.

          Sau Đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên khóa mới, bố trí, sắp xếp cán bộ. Đảng ủy đã chỉ đạo họp HĐND chuyên đề bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thực hiện đúng theo đề án, phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt.

          Công tác học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cũng là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy xã Ninh Đông quan tâm thực hiện. Trong năm 2020, đã kết nạp 05 đảng viên mới; chuyển đến 02 đảng viên, chuyển sinh hoạt ngoài Đảng bộ 02 đảng viên. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ xã hiện có 142 đảng viên. Cử 03 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; 03 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng về công tác Tuyên giáo; 11 quần chúng tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm chính trị thị xã và cử 28 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng công tác Dân vận, Mặt trận các đoàn thể. Từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, góp phần lâu dài vào công tác xây dựng Đảng của địa phương.

          Qua đánh giá, xếp loại chi bộ cơ sở và tổ chức kiểm điểm đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2020 có 01 chi bộ xếp loại HTXSNV; 09 chi bộ HTTNV.      

          Về đánh giá cán bộ chủ chốt thuộc diện BTV Thị ủy quản lý: Qua đánh giá xếp loại có 04 đồng chí HTTNV và 01 đồng chí HTXSNV.

          Về đánh giá phân loại đảng viên: Qua phân loại đảng viên toàn Đảng bộ có 15/131 đảng viên HTSXNV chiếm tỷ lệ 11,45%; 92/131 đảng viên HTTNV chiếm tỷ lệ 70,23%; 24/131 đảng viên HTNV chiếm tỷ lệ 18,32 %.

Đảng ủy xã Ninh Đông tặng giấy khen cho 15 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đảng ủy xã Ninh Đông tặng giấy khen cho 2 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020

          Công tác khen thưởng: Tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2020 Đảng uỷ xã Ninh Đông đã tặng giấy khen cho 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 15 đảng viên HTXSVN năm 2020.

          Một công tác cũng không kém phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Làm tốt công tác này để đảm bảo Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2020 Đảng ủy xã Ninh Đông đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc chủ động nắm chắc tình hình đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW về “những điều đảng viên không được làm”, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp mình và Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã. Qua kiểm tra giám sát chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm về quy chế, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiêu biểu chính trị. UBKT đã chủ động bám sát Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban kiểm tra Trung ương “ hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tích cực triển khai và đôn đốc các chi ủy chi bộ trực thuộc chú trọng quan tâm công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, qua đó có tác dụng nhắc nhở chung và ngăn ngừa những dấu hiệu sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

          Có được những thành tích trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2020, là cả một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Ninh Đông, đã sâu xát đến toàn hệ thống chính trị, quán triệt đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Xác định đây là nhiệm vụ then chốt trong quá trình xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. 

 

                                                                                      Ngọc Trang

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HH2fMu
4/19/2022 11:35:20 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

PANO BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
hãy nộp hồ sơ điện tử

3/23/2023 8:38:06 AM

^ Về đầu trang